儿 nhân (2n)

1 : Người. Chữ nhân 人 giống người đứng, chữ nhân ㄦ giống người đi.