儼 nghiễm (18n)

1 : Tả cái dáng kinh sợ. Như vọng chi nghiễm nhiên 望之儼然 coi dáng nghiêm trang đáng sợ.