儛 vũ (16n)

1 : Múa, cũng như chữ vũ 舞.
2 : Một tên núi. Núi Triều Vũ 朝儛.