儕 sài (16n)

1 : Hàng, bọn. Như ngô sài 吾儕 hàng ta, lũ ta, chúng ta, v.v.