儐 tấn (16n)

1 : Người giúp lễ. Như tấn tướng 儐相 người tiếp đãi khách khứa. Có khi đọc là tân.