儋 đam (15n)

1 : Gánh vác, bây giờ thường dùng chữ đảm 擔.