儈 quái (15n)

1 : Người đứng lên hội họp người trong chợ gọi là nha quái 牙儈, tục gọi là thị quái 市儈. Như người lái người mối ở chợ vậy.