儂 nông (15n)

1 : Tục tự xưng nông là ta đây, đất Ngô gọi người là nông, nên gọi người đất Ngô là nông nhân 儂人 . Tục thường đọc là nùng.