僿 tái (15n)

1 : Lờ vờ, không có lòng trung thành.