價 giá (15n)

1 : Giá cả, giá cái gì đáng bao nhiêu gọi là giá.