僵 cương (15n)

1 : Ngã.
2 : Cứng. Như đống cương 凍僵 giá rét cứng đờ ra, có khi viết là cương 殭.