僥 nghiêu (14n)

1 : Tiêu nghiêu 僬僥 người lùn.
2 : Một âm là kiểu, kiểu hãnh 僥倖 cầu may, tả cái dáng cầu lợi không chán.