僞 ngụy (14n)

1 : Dối trá.
2 : Trộm giữ lấy. Như kẻ loạn thần lên cướp ngôi của chúa gọi là ngụy triều 僞朝.