僎 soạn, chuyến (14n)

1 : Ðủ. Thường dùng như chữ soạn 撰. Chính âm là chuyến.