働 động (13n)

1 : Tự mình vận động gọi là động. Như lao động 勞働.