備 bị (12n)

1 : Ðủ.
2 : Dự sẵn. Như dự bị 預備 dự sẵn cho đủ dùng.