傒 hề (12n)

1 : Ðời Lục triều chê người Giang hữu gọi là người hề.