偭 mạn (11n)

1 : Trái. Như mạn quy việt củ 偭規越矩 cử động trái phép. Cũng đọc là chữ diện.