偎 ôi (11n)

1 : Thân gần. Như ôi ỷ 偎倚 tựa sát bên mình.