偌 nhạ (11n)

1 : Như thế. Như nhạ đại 偌大 lớn như thế.