倏 thúc (10n)

1 : Chợt. Như thúc hốt 倏忽 chớp nhoáng, nói trong thời gian biến đổi quá nhanh không liệu kịp.