倆 lưỡng (10n)

1 : Kỹ lưỡng 伎倆 tài khéo. Như kỹ lưỡng dĩ cùng 伎倆已窮 không còn tài khéo gì nữa.