倅 thối, tốt (10n)

1 : Chức phó, chức phó giúp việc quan chính gọi là thừa thối 承倅.
2 : Một âm là tốt. Phép nhà Chu trăm người lính gọi là tốt.