俾 tỉ (10n)

1 : Khiến. Như tỉ nhĩ xí nhi xương 俾爾熾而昌 khiến cho mày tốt mà thịnh.
2 : Theo. Như võng bất xuất tỉ 罔不出俾 không ai không noi theo.