俞 du (9n)

1 : Phải, vâng, lời, nói đáp lại. Như phụng chỉ vua đã ưng cho gọi là du duẫn 俞允. Tục viết là 兪.