俘 phu (9n)

1 : Bắt được, đánh bắt được quân giặc gọi là phu.