俑 dũng (9n)

1 : Tượng gỗ.
2 : Người nào xướng lên thói ác trước nhất gọi là tác dũng 作俑.