侑 hựu (8n)

1 : Giúp. Như hựu thực 侑食 khéo mời cho ăn được nhiều thêm.