侄 chất (8n)

1 : Bền. Tục mượn làm chữ điệt 姪 cháu.