侃 khản (8n)

1 : Cứng thẳng. Như khản khản nhi đàm 侃侃而談 cứng cỏi mà nói.