佰 bách (8n)

1 : Cũng như chữ百, tục gọi là chữ bách kép.