佩 bội (8n)

1 : Ðeo, đeo vàng ngọc làm đồ trang sức là bội. Như bội ngọc 佩玉 đeo ngọc, bội đao 佩刀 đeo dao, v.v.
2 : Nhớ mãi. Như bội phục 佩服 phục mãi. phục mãi như đeo vào mình không bao giờ quên.