佞 nịnh (7n)

1 : Tài, mình tự nhún mình xưng là bất nịnh 不佞 kẻ chẳng tài này.
2 : Don ngót, nịnh nọt, nói khéo phò người gọi là nịnh .