作 tác (7n)

1 : Nhấc lên. Như chấn tác tinh thần 振作精神.
2 : Làm, làm nên. Như phụ tác chi 父作之 cha làm nên.