何 hà (7n)

1 : Sao, gì, lời nói vặn lại. Như hà cố 何故 cớ gì ? hà dã 何也 sao vậy ?