佐 tá (7n)

1 : Giúp.
2 : Thứ hai. Như huyện tá 縣佐 chức quan giúp việc quan huyện.