佋 thiệu (7n)

1 : Cũng như chữ 紹 nối.
2 : Một âm là chiêu, cũng như chữ 昭.