但 đãn (7n)

1 : Những. nhời nói chuyển câu.
2 : Chỉ. Như bất đãn như thử 不但如此 chẳng những chỉ như thế.