伴 bạn (7n)

1 : Bạn. Như đồng bạn 同伴 người cùng ăn với mình. 2 : Tiếp. Như bạn thực 伴食 ngồi tiếp ăn uống.