估 cổ (7n)

1 : Ðánh giá. Như cổ giá 估價 đánh giá xem vật ấy đáng giá bao nhiêu.