伋 cấp (6n)

1 : Tên tục ông Tử Tư, cháu đức Khổng tử.