伉 kháng (6n)

1 : Kháng lệ 伉儷 sánh đôi, vợ chồng lấy nhau gọi là kháng lệ.