件 kiện (6n)

1 : Phân biệt, phân biệt cái này cái khác.
2 : Món, tục gọi một món đồ đựng trong một cái bồ hay cái sọt là một kiện.