仵 ngỗ (6n)

1 : Ngỗ tác 仵作 tên một chức lại để khám xét các người tử thương.