仆 phó (4n)

1 : Ngã. Như phó địa 仆地 ngã lăn xuống đất.