亙 cắng (6n)

1 : Dài suốt, khoảng dài từ đầu này đến cuối kia gọi là cắng . Như cắng cổ 亙古 suốt từ xưa đến nay.