亍 xúc (3n)

1 : Bước ngắn, chân trái bước đi gọi là xích 彳 , chân phải bước đi gọi là xúc 亍 , hai chữ hợp lại thành chữ hành 行 là đi.