予 dư, dữ (4n)

1 : Ta, tôi. Tiếng xưng của mình đối với người.
2 : Một âm là dữ 予. Cho.