乞 khất, khí (3n)

1 : Xin. Như khất thực 乞食 xin ăn.
2 : Một âm là khí. Cho, lấy đồ của mình cho người gọi là khí (chữ này ít dùng).