乏 phạp (5n)

1 : Thiếu, không có đủ.
2 : Mỏi mệt, chủ từ khách không tiếp gọi là đạo phạp 道乏 mệt lắm xin thứ cho.